Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci pt. ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

§1
Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Regionalne Centrum Aktywności Gospodarczej, ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, KRS: 0000770900, NIP: 5272882287

§2
Założenia Konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze, w formacie A3 lub A4, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).
3. Temat pracy konkursowej brzmi: Bezpieczna droga do szkoły.
4. Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa drogowego oraz kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
5. Zgłoszone prace konkursowe rozpatrywane będą w jednej kategorii wiekowej.
6. Harmonogram konkursu:
– ostateczny termin dostarczenia prac do 7 czerwca 2024 r.
– rozstrzygnięcie konkursu do 10 czerwca 2024 r.
– powiadomienie laureatów konkursu do 11 czerwca 2024 r.
7. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście albo przesłać na adres Organizatora tj.
Regionalne Centrum Aktywności Gospodarczej, ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź.
Termin przesłania prac plastycznych upływa 7 czerwca 2024 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do Organizatora.
8. Do pracy konkursowej powinno być dołączone podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
10. Uczestnik Konkursu przesyła pracę na własny koszt.
11. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub
zniszczenia podczas wysyłki prac niewłaściwie zabezpieczonych.
12. Każda z prac plastycznych powinna zostać oznaczona z tyłu pracy: trwale dołączona metryczka zawierająca imię i nazwisko autora pracy, nazwę placówki i numer klasy, którą reprezentuje.
13. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.
14. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
15. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną pracę plastyczną.
16. Praca plastyczna nie może być wykonana zbiorowo tj. przez więcej niż jedną osobę (w tym przy pomocy innych osób).

§3
Ocena prac konkursowych

1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
2. Prace plastyczne powinny być zgodne z tematem konkursu.
3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu będzie oceniała pracę zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem, wpłynięcie pracy plastycznej w terminie, prawidłowość wypełnienia i kompletność oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) Kryteria wykonania – zgodność pracy z tematem, oryginalność, pomysłowość, samodzielność, technika i estetyka wykonania pracy plastycznej.
4. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury w zakresie kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów.
5. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni trzech laureatów i ich szkoły.
6. Prace konkursowe zostaną oznaczone numerem. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac a po rozstrzygnięciu konkursu imiona i nazwiska laureatów zostaną ujawnione.
7. Komisja Konkursowa po rozstrzygnięciu konkursu sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez członków Komisji Konkursowej.
8. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przesłana drogą mailową do szkół, których uczniami są laureaci konkursu. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora.

§4
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów konkursu a także event dotyczący bezpieczeństwa na drodze zorganizowany w szkole laureata. Jednodniowy event zorganizowany będzie na terenie szkoły w terminie od 17 do 20
czerwca 2024 r.
2. Nagrody rzeczowe przyznaje Jury i nie podlegają one zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
3. Decyzja Jury o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie prac plastycznych. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac plastycznych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt malej liczby prac.
3. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora: www.rcag.pl
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.
6. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Dodatkowych informacji na temat Konkursu, Organizator udziela drogą mailową.
e-mail: [email protected]

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia – zgoda rodziców/opiekunów prawnych (Załącznik nr 1)
2. Klauzula informacyjna RODO (Załącznik nr 2)

Dokumenty do pobrania>>>