Program
internacjonalizacji
przedsiębiorstw

Cel

Celem programu realizowanego przez ekspertów RCAG jest promocja gospodarcza regionu łódzkiego i poprawa jego atrakcyjności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w ekspansji na nowe rynki, prowadzącej do wzrostu liczby powiązań gospodarczych regionu.

W tym ujęciu wpisuje się on w strategię Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a także w cele Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030.

Jak go osiągamy?

 1. Skutecznie wprowadzamy firmy z regionu na rynek zagraniczny.
 2. Podnosimy konkurencyjność na rynkach zagranicznych przez:
 3. zapoznanie przedsiębiorców uczestniczących w projekcie ze specyfiką danego rynku i możliwościami wprowadzania produktów należących do określonej branży, zwiększenie wiedzy o rynku docelowym, jego specyfice w odniesieniu do branży i aspektów kulturowych, które odgrywają istotną rolę w budowaniu relacji na rynkach zagranicznych, poznanie mentalności potencjalnych partnerów handlowych, poznanie aspektów administracyjno-prawnych wprowadzania polskich produktów na dane rynki oraz uwarunkowań determinujących wprowadzenie na nie polskich produktów, dostarczenie beneficjentom projektu analiz aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i innych zasad warunkujących dostęp do rynku zbytu, dostarczenie beneficjentom projektu praktycznej wiedzy w zakresie projektowania produktów i usług w celu wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności produktów w tym przeznaczonych na rynki międzynarodowe. Pozyskujemy nowych kontrahentów, promujemy współpracę międzynarodową, tworzymy dogodne warunki, umożliwiające prowadzenie projektów międzynarodowych dla firm z regionu.
 4. Promujemy region, jako miejsce atrakcyjne do inwestycji i poszukiwania partnerów handlowych z zagranicy.
 5. Wpływamy na wzrost identyfikacji i tożsamości przedsiębiorców z regionem.
 6. Promujemy międzynarodową ofertę gospodarczą regionu.
 7. Budujemy międzynarodowy wizerunek regionu jako miejsca przyjaznego międzynarodowym inwestycjom oraz otwartego na współpracę pomiędzy firmami z regionu a przedsiębiorcami z zagranicy.
 8. Wpływamy na wzrost jakości poziomu życia mieszkańców, w szczególności na zapewnianie nowych miejsc pracy.
 9. Ułatwiamy działania firm zainteresowanych współpracą międzynarodową poprzez budowę specjalnej platformy informatycznej z powszechnym dostępem dla przedsiębiorców. Pozwoli ona przedsiębiorcom z regionu oraz firmom zagranicznym nie tylko znaleźć klientów zagranicznych, ale też sprofilować się online pod kątem własnego potencjału do współpracy.

Dla kogo?

Dla firm sektora MŚP z województwa łódzkiego, prowadzących działalność gospodarczą w obrębie
sześciu inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz technologii kluczowych:

 • NOWOCZESNY PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY I MODY W TYM WZORNICTWO
 • ZAAWANSOWANE MATERIAŁY BUDOWALNE;
 • MEDYCYNA, FARMACJA, KOSMETYKI;
 • ENERGETYKA I ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII;
 • INNOWACYJNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE;
 • INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA.

Jak to działa?

ETAP 1 – Spotkania informacyjno-szkoleniowe

Dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozpoczęciem współpracy międzynarodowej i ewentualnym wzięciem udziału w misji gospodarczej, zostanie przeprowadzony cykl spotkań na terenie Łodzi, tak aby zapewnić optymalne warunki udziału dla uczestników z każdej części regionu.

Celem spotkania będzie zapoznanie przedsiębiorców uczestniczących w projekcie ze specyfiką danego rynku i możliwościami wprowadzania produktów należących do określonej branży, zgodnie z osiami priorytetowymi. Skuteczne wprowadzanie firm na rynek zagraniczny wymaga posiadania wiedzy o rynku, jego specyfice w odniesieniu do branży i aspektów kulturowych, które odgrywają istotną rolę w budowaniu relacji na rynkach zagranicznych. Dlatego:

 • wyposażamy przedsiębiorców w wiedzę i praktyczne narzędzia mające na celu analizę i diagnozę ich potencjału wewnętrznego, zewnętrznego, określenie ich pozycji rynkowej oraz wsparcie w zakresie określenia celów strategicznych mających na celu wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym w kontekście udziału w planowanych wydarzeniach;
 • przekazujemy wiedzę na temat rynku docelowego: analizę danego rynku, aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i innych zasad warunkujących dostęp do rynku zbytu;
 • dostarczamy praktyczną wiedzę przedsiębiorcom w zakresie projektowania produktów i usług w celu wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności produktów, w tym przeznaczonych na rynki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii „myślenia projektowego”.

Spotkanie poprowadzą osoby specjalizujące się w prezentowanej tematyce:

 • Ekspert ds. planowania strategicznego – posiadający doświadczenie w pozycjonowaniu firm na rynku oraz planowaniu i określaniu celów strategicznych dla firm.
 • Ekspert ds. eksportu i importu – mający praktyczne doświadczenie w formalno-prawnych zagadnieniach dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności wyjazdowej/eksportowej przez polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.
 • Ekspert ds. „myślenia projektowego” – mający praktyczne doświadczenie( w szkoleniu i wdrażaniu metodologii myślenia projektowego.
 • Ekspert ds. wielokulturowości – mający praktyczne doświadczenie w szkoleniu z aspektów wielokulturowości w biznesie.
 • Ekspert ds. rynku docelowego – praktyk, mający duże doświadczenie w prowadzeniu biznesu na rynku docelowym.

Szkolenia będą prowadzone z naciskiem na pokonywanie barier w rozwoju relacji biznesowych i sposobów ich pokonywania z uwzględnieniem specyfiki rynku docelowego.

ETAP 2 – spotkanie przedwyjazdowe

W ramach przygotowania i organizacji misji wyjazdowej będziemy wspierać przedsiębiorstwa w przygotowaniach bezpośrednich do wyjazdu. Dlatego odpowiednio przygotujemy uczestników projektu do udziału w misji, czyli pomożemy w przygotowaniu oferty produktowej, będącej odpowiedzią na potrzeby rynku (produkt dopasowany do potrzeb rynku docelowego). Skonsultujemy opracowane materiały informacyjne. Przygotujemy przedsiębiorców pod kątem formalnoprawnym i negocjacyjnym. Każdy z przedsiębiorców odbędzie indywidualne spotkanie konsultacyjne przed wyjazdem. Zapewnimy eksperta, który będzie współpracował z przedsiębiorcami uczestniczącymi w projekcie.

ETAP 3 – Misje wyjazdowe i targi branżowe

Zapewnią one prawidłowe rozpoznanie docelowego rynku, znalezienie odpowiednich partnerów merytorycznych podczas dalszej części misji przyjazdowej, których zaangażowanie wzmocni realizację pozostałych działań w projekcie, wyszukanie partnerów zagranicznych dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego, pomoc w przygotowaniu oferty „szytej na miarę” i w budowie spójnej oferty inwestycyjnej. W czasie misji:

 • organizujemy misje wyjazdowe powiązane z udziałem w targach branżowych, sesjach match-makingowych oraz spotkaniach B2B na miejscu,
 • zapewniamy eksperta prowadzącego spotkania podczas misji i odpowiedzialnego za prezentację firm uczestniczących w misji, w tym przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych,
 • zapewniamy tłumaczenie,
 • pokrywamy koszty przelotu, zakwaterowania i transportu na miejscu, udziału w targach.

ETAP 4 – Misje przyjazdowe w regionie

Przewidujemy przeprowadzenie wizyty partnerów zagranicznych z Ameryki Północnej
oraz Azji w regionie łódzkim. W czasie wizyty w regionie zapewnimy udział przedstawiciela właściwych placówek dyplomatycznych. Zorganizujemy seminarium dla firm z regionu, połączone z możliwością prowadzenia rozmów w ramach networkingu. Przygotujemy i zorganizujemy indywidualne spotkania i rozmowy bezpośrednie w instytucjach okołobiznesowych regionu łódzkiego działających na rzecz branży. Podczas seminarium przedsiębiorcy pozyskają informacje z zakresu wprowadzania produktów określonej branży na wybrany rynek z „pierwszej ręki”. Gośćmi spotkania będą przedstawiciele wiodących firm i instytucji.

Biura Promocji Gospodarczej
Województwa Łódzkiego w Tajlandii i USA

Równocześnie w ramach projektu powstaną 2 biura wsparcia gospodarczego dla firm
z województwa łódzkiego w Bangkoku (Tajlandia) oraz w Chicago (USA). Działalność tych biur będzie polegała na wspieraniu działań przedsiębiorstw z naszego regionu na rynku Azji oraz Ameryki Północnej (USA + Kanada). Biura będą zajmować się także koordynacją misji gospodarczych i przygotowaniem przedsiębiorców do tych misji. Umożliwią szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego. Będą też pomagać w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. Koordynatorzy przygotują też dla firm z naszego regionu analizy sektorowe, wyselekcjonują potencjalnych kontrahentów i zaaranżują spotkania B2B. Zorganizują również udział zainteresowanych firm w najważniejszych targach branżowych i misjach gospodarczych – również tych nie uwzględnionych w niniejszym projekcie.

Utworzenie platformy informatycznej

Tworzymy platformę informatyczną z powszechnym, bezpłatnym dostępem dla przedsiębiorców, zbierającą dane, umożliwiającą szybkie znajdowanie partnerów zagranicznych, zainteresowanych międzynarodową kooperacją z firmami z województwa łódzkiego.
Pozwoli ona przedsiębiorcom z regionu oraz firmom zagranicznym nie tylko na znalezienie klientów zagranicznych, ale też na sprofilowanie się online pod kątem swojego potencjału do współpracy.

Platforma powstanie w 3 wersjach językowych (polska, angielska, koreańska) i będzie składać się z następujących modułów:

 • moduł zapytania kontrahenta o produkt;
 • moduł dodawania firmy z regionu (weryfikacja po kodzie pocztowym czy firma ma siedzibę w województwie łódzkim), z możliwością zarządzania istniejącym profilem;
 • moduł dodawania partnera zagranicznego;
 • moduł analityczny – do algorytmu przyporządkowującego;
 • moduł generowania ofert lokalnych partnerów wraz z opcją wydruku.

Projekt „Promocja zagraniczna wizerunku województwa jako regionu innowacyjnego, atrakcyjnego gospodarczo, poprzez zagraniczną promocję oferty regionalnych przedsiębiorstw oraz  pozyskanie nowych rynków zbytu dla tutejszych MŚP i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Powyższy projekt realizowany jest przez Fundację Cognitio.